Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

SWTry Säännöt

SUOMEN WANHAT TOVERIT RY:N SÄÄNNÖT

 

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 12. huhtikuuta 2022

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Wanhat Toverit ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on sosialidemokraattisen aateperinnön vaaliminen.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa edistämällä ja tukemalla Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp:n eläkkeellä olevien jäsenten keskuudessa harjoitettavaa yhteiskunnallista ja sivistyksellistä toimintaa. Tässä tarkoituksessa yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja järjestää kokouksia, juhlia ja virkistystilaisuuksia.

Yhdistys hankkii toimintaansa varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja. Tarvittaessa yhdistys hankki toiminnalleen asianomaisen luvan.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen eläkkeellä olevat, 60 vuotta täyttäneet jäsenet.

Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun maksamisen kahden (2) toimintakauden ajan, katsotaan hänet eronneeksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään neljätoista (14) muuta jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Johtokunta nimeää sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on paikalla.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa yhdessä.

6 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta kaikille jäsenille postitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostiviestillä. Kutsu on lähetettävä viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä äänestyksessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

-yhdistyksen vuosikertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

-vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

-hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta

-valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja varatarkastaja

-muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Johtokunta kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemaansa asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

10 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat luovutetaan Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp:lle.

___________________