Suomen Wanhat Toverit ry kokoaa SDP:n veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. SWT-yhteisön muodostaa noin 50 jäsenkerhoa.

Vantaan kaupungintalo

SWT:n kerhojen 6. kokous Vantaa 2014

Suomen Wanhat Toverit ry. Kerhokokous 22.8.2014 Vantaa julkilausuma

Vanhuspalveluihin tarvitaan lisäresursseja

Ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevissa ohjelmissa korostetaan tarvetta turvata asuminen omassa kodissa mahdollisimman kauan. Itsenäinen asuminen edellyttää kuitenkin joustavaa, kotiin vietävää palvelujärjestelmää, joka käsittää terveyden- ja sairaanhoidon, ravintopalvelut, peseytymis- ja pukeutumisavun, siivous- ja kunnossapitopalvelut sekä tarpeelliset kuljetukset ja asiointiavun.

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että jokaiselle ikääntyneelle laaditaan tarvittaessa henkilökohtaisten olosuhteiden mukainen palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen toteutussuunnitelma. Siinä on mahdollista arvioida erilaisten palveluiden tarve ja yleensäkin henkilön kyky jatkaa asumista omassa kodissa. Myös omaishoitajien asemaa on parannettava oleellisesti ja edesautettava heidän mahdollisuuksiaan toimia julkisen palvelujärjestelmän välttämättöminä täydentäjinä.

Nykyisin jokapäiväinen selviytyminen saattaa riippua kyvystä käyttää sähköisiä yhteydenpito- ja palveluvälineitä. Vaikka sähköinen asiointi on laajenevassa määrin ikääntyneillekin arkipäivää, se on vierasta vielä suurelle joukolle iäkkäitä suomalaisia. Kaikki eivät myöskään halua tarjolla olevasta ohjauksesta huolimatta opetella sähköisten viestimien käyttöä.

Vanhuksen toimeentulon ja selviytymisen esteeksi saattaa muodostua myös yksinäisyys. Se voi palveluiden onnistuneesta järjestelystä huolimatta olla omassa yksin kodissaan asuvalle henkisesti ylivoimainen taakka. Erityisesti muistisairaiden kohdalla tällainen tilanne on kohtuuton. Esim. muutolla palvelutaloon voidaan ratkaista tämän kaltaisia selviytymisongelmia.

Nopea ikärakenteen muutos yhdistettynä vaativaan palvelutasoon edellyttää huomattavaa lisäpanostusta resursseihin nykyiseen nähden. Palveluhenkilöstön jaksamisessa ja varsinkin henkilöstön määrässä on selvästi nähtävissä puutteita. Monissa kunnissa kotipalvelun henkilökunta ennättää suuren työmäärän takia usein vain käännähtää palvelupaikassaan. Aivan liian usein varsinaiset hoito- ja huoltotehtävät jäävät kiireen takia tekemättä. Kuntien moniammatillista henkilöstöä hyödyntämällä ja sopivalla työnjaolla voidaan vastata vanhusväestön kasvavaan ja monipuolistuvaan palvelutarpeeseen.

Suomen Wanhat Toverit kiinnittää vakavaa huomiota vanhuspalveluiden lisääntymiseen ja niiden kehittämistarpeeseen. Etenkin palveluhenkilökunnan koulutus ja määrällinen mitoitus on saatettava vastaamaan tarvetta. Tavoite ei onnistu ilman lisäresursointia, jonka ensisijaisena tavoitteena pitää olla riittävän henkilöstön palkkaamiseen vanhushuollon tehtäviin.

Uusi johtokunta

Puheenjohtaja:                                         Matti Louekoski

Asiamies:                                                    Heikki Kehälinna

Sihteeri:                                                      Veijo Lehto

Taloudenhoitaja:                                    Kari T. Ahonen

Johtokunta:

Akaan Wanhat Toverit                              Aarre Nord

Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit    Soili Häkkinen

Helsingin Vanhat Toverit                          Jussi-Pekka Alanen

Hämeenlinnan Wanhat Toverit               Ulla Pullola

Imatran Wanhat Toverit                           Maili Hanski

Lappeenrannan Ympäristön WT             Aulis Nakari

Läntisen Uudenmaan WT                         Pekka Myllyniemi

Porin puolen Wanhat Toverit                   Ulla Nordman

Savonlinnan Wanhat Toverit                    Arvi Parviainen

Tampereen Wanhat Toverit                      Seppo Salminen

Turun seudun Wanhat Toverit                 Arja Ilola

Vantaan Wanhat Toverit                           Veli Heikkilä